Historie

Frem til midten av 1500-tallet var Reilstad 1 gård. Nå er den delt opp i ca 130 bruksenheter.

Mer informasjon fra den første registrerte bosettingen og hvordan de ulike gårdene har vokst frem og utviklet seg samt slektshistorie, finner en mye om i boken ”Finnøy Gard og ætt I”. Kontakt Finnøy kommune eller Finnøy folkebibliotek på tlf. 51 71 47 00 for evt. kjøp eller lån.

Navnet

Reilstad – navnet: Reilstad er opprinnelig navnet på en gård, og har antagelig fått navnet etter Reidulfs stad eller buplass.
Det har hatt forskjellige skriveformer. De som er registrert er: Redolstad (1460), Rydstada (1519), Redelstad (1521), Rylstad, Regelstadt (1536), Røggelstad (1602), Reilstad (1606), Regilstad (1610), Røgelstad 1661) og Regelstad (1723).

Vikingtiden

I området har en funnet flere gravhauger fra vikingtiden. På Borgaråsen har en funnet spor av et eldre forsvarsanlegg. Eldre nausttomt er også funnet. Eldre gjenstander som har blitt funnet,  har bl.a. Arkeologisk museum i Stavanger overtatt.

Lanhandleri

Antall landhandleri på midten av 1900-tallet og anløp av rutebåter, tyder på at Reilstad var en sentral plass på Finnøy.

Knut Ingebrethsen startet med handel på begynnelsen av 1900-tallet. Samuel Andreas Severson  startet landhandel. Ola Endreson drev bl.a. også med handel, og sønnen Olav Reilstad startet opp landhandel.

Landhandelen Reilstad landmannslag var den siste som åpnet i 1923. 3 av byggene der det ble drevet handel står fortsatt. De ligger rett ved siden av den nåværende butikken, som er et nytt bygg plassert på samme sted som forrige butikk.